Nu undersöker LiU studenternas arbetsmiljö igen!

Hur nöjd är du med studentinflytandet?
Det har återigen blivit dags att ta temperaturen på LiUs campii och få reda på vad studenterna tycker om sin arbetsmiljö. Nöjd-Student-Index, skickas ut till alla heltidsstudenter som läser minst 22,5hp mellan den 10-30 mars.  Enkäten kommer att skickas ut via studentmailen. Förra gången år 2008 var 8 av 10 studenter nöjda, även om det fanns områden för förbättring, vilket har arbetats med genom flera olika handlingsplaner. Årets resultat kommer att behandlas på liknande sätt och handlingsplanerna kommer att revideras. Detta är med andra ord en riktigt bra chans att få reda på hur det ser ut på just din sektion för tillfället. Resultaten har fungerat som underlag för en rad beslut som exempelvis berör lokalplanering, utbildningsfrågor eller hur LiU skall jobba så att alla studenter bemöts på lika villkor. Vad du tycker kan alltså påverka många olika nivåer av beslutsfattande inom LiU.

För mer information gå till www.student.liu.se/nsi där information om vad som har gjorts sedan 2008, tidplan, och inom kort själva enkätfrågorna finns tillgängliga. Eller kontakta LiUs projektledare Marina Sandgren; marina.sandgren@liu.se för mer information och frågor.

PS. Det kommer även att lottas ut 20 stycken I-pod Shuffles till dem som svarat, baserat på antalet studenter på respektive campii. DS.

Exempel på saker som hänt sedan sist, fler grupprum och studieplatser:
Studenterna önskade fler grupprum och studieplatser. Frågan arbetats med kontinuerligt på många olika ställen inom universitetet och fler platser har skapats. Samtidigt har studentgruppen ökat i omfattning under det senaste året och därav märks inte förändringarna lika tydligt.

  • På Hälsouniversitetet har en arbetsgrupp arbetat särskilt med frågan och fler lokaler ska snart börja byggas,
  • Ett nytt studentkök har byggts i C-huset,
  • Universitetsbiblioteket har skapat fler studieplatser på sina fem filialer,
  • Tidigare planerade flytten (Carl Malmsten) och ombyggnationer (Kåkenhus) har färdigställts
  • Under höstterminen 2008 lanserades också ett webb-bokningssystem för studentbokningar av grupprum och andra lediga lokaler.

Studenthälsan
I dialog med bl a kårer, CAMO och studievägledare har Studenthälsan utvecklat sitt förebyggande arbete. I praktiken har detta inneburit att omfattningen av såväl gruppverksamhet, föreläsningar och informationstillfällen och temaveckor utökats och innehållet har breddats. Detta har möjliggjorts genom resurstillskott till verksamheten hösten 2008.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *