Utbildning

Human Resources  kandidatnivå, 180 hp.
På programmet för Human Resources studerar du ämnen som tillsammans förbereder dig för alla typer av personalarbete, så kallat HR-arbete. Kurser i arbetslivsinriktad pedagogik, psykologi och sociologi bildar en bas i utbildningen men du kommer också att studera arbetsrätt och företagsekonomi. Programmets kurser genomsyras av en tydlig arbetslivsanknytning där forskning och praktik om att attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla personal kopplas samman.

Läs mer om kandidatprogrammet i Human Resources: Här!


Beteendevetenskaplig Grundkurs, 60 hp.
Kursens syfte är att den studerande ska förvärva förståelse för individuella och sociala processer utifrån en integration av pedagogiska, psykologiska och sociologiska perspektiv. I beteendevetenskap ingår ämnena pedagogik, psykologi och sociologi. Gemensamt för dessa ämnen är att man studerar mänskligt beteende. Inom pedagogiken studeras påverkan och påverkansprocesser i samband med exempelvis uppfostran, utbildning/undervisning och arbetsliv. Inom psykologin intresserar man sig för människans beteende, tankar och känslor ur ett individperspektiv. Inom ämnet sociologi studeras och analyseras förhållanden i samhället utifrån ett perspektiv, där individens grupptillhörighet blir central.

Läs mer om Beteendevetenskaplig Grundkurs: Här! 

Masterprogram i Human Resources, 120 hp.
HR-mastern är för dig som vill arbeta förändringsinriktat och ledningsnära med strategiskt HR-arbete. I din framtida yrkesroll kan du stödja individer, arbetsgrupper och organisationer att utvecklas och förändras. Kurserna under år 1 genomförs i nära samverkan med organisationer i arbetslivet. Där behandlas aktuella HR-frågor utifrån forskning inom HRD/HRM, arbetslivsinriktad beteendevetenskap, arbetsrätt, företagsekonomi samt handikappvetenskap. Termin 3 är valbar och erbjuder bland annat möjligheter till tio veckors arbetsplatsförlagd praktik, utlandsstudier eller att läsa kurser vid andra svenska universitet.

Läs mer om masterprogrammet i Human Resource: Här!